Obrazovanje - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Obrazovanje

Sukladno čl. 56 Zakona o obrtu, za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik, kao i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost s popisa vezanih obrta mora imati dozvolu (licenciju). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora obrtima/trgovačkim društvima čiji vlasnik ili zaposlenik ispunjavaju slijedeće uvjete: - ima položen majstorski ispit - ili mu se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (završeno odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i 10 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži licenca) i položen ispit iz radne pedagogije  - ili osobe sa odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima te položenim ispitom iz radne pedagogije - ili ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvodi praktičnu nastavu i vježbe te položen ispit iz radne pedagogije.  ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE LICENCE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA: Za obrtnika, odnosno pravnu osobu:   - Preslika obrtnice, odnosno Rješenja trgovačkog suda (pribavlja Obrtnička komora) Za osobu koja će biti zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja (mentor):  - Dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja:  1. majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (pribavlja Obrtnička komora) 2. dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu, te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika 3. diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika 4. svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju i elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika -ovjerena preslika ugovora o radu ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe - Zapisnik o ocijeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) - Preslika osobne iskaznice. U procesu licenciranja pored odgovarajuće stručne spreme traži se i odgovarajuće opremljena radionica prema nastavnom planu i programu. Licenca se izdaje na rok od 7 godina. Cijena licencije je 132,72 EUR (1.000,00 HRK)*


* Prema službenom tečaju konverzije kune u euro:  1 euro = 7,53450 kn


Natrag
scroll to top