Obrazovanje - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Obrazovanje

Sukladno čl. 56 Zakona o obrtu, za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik, kao i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost s popisa vezanih obrta mora imati dozvolu (licenciju). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora obrtima/trgovačkim društvima čiji vlasnik ili zaposlenik ispunjavaju slijedeće uvjete:
- ima položen majstorski ispit
- ili mu se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (završeno odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i 10 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži licenca) i položen ispit iz radne pedagogije 
- ili osobe sa odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima te položenim ispitom iz radne pedagogije
- ili ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvodi praktičnu nastavu i vježbe te položen ispit iz radne pedagogije. 

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE LICENCE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

Za obrtnika, odnosno pravnu osobu:  
- Preslika obrtnice, odnosno Rješenja trgovačkog suda (pribavlja Obrtnička komora)

Za osobu koja će biti zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja (mentor): 
- Dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja: 
1. majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (pribavlja Obrtnička komora)
2. dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu, te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika
3. diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika
4. svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju i elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika -ovjerena preslika ugovora o radu ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe
- Zapisnik o ocijeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- Preslika osobne iskaznice.

U procesu licenciranja pored odgovarajuće stručne spreme traži se i odgovarajuće opremljena radionica prema nastavnom planu i programu. Licenca se izdaje na rok od 7 godina. Cijena licencije je 132,72 EUR.


Natrag
scroll to top