OBAVIJEST O PRIMJENI ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Hrvatski sabor je 8. travnja 2011.g. donio Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. Zakon je jednokratna mjera pomoći obrtnicima s problemima u likvidnosti a odnosi se na dug nastao do 31. prosinca 2010.g. Porezni dug u smislu ovog Zakona je dospjeli i nenaplaćeni dug a odnosi se na poreze, carine, trošarine i doprinose osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Pod dugom se podrazumijeva i glavnica i kamate do navedenog datuma. Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga može se podnijeti nadležnoj Ispostavi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. U zahtjevu se pored OIB-a i poslovnog i financijskog plana predlaže način reprogramiranja naplate poreznog duga i prijedlog razdoblja reprogramiranja naplate. Navode se razlozi nastanka duga, prijedlog instrumenata osiguranja naplate i ostale činjenice bitne za poslovanje obveznika. Da bi obveznik iskoristio pravo reprogramiranja duga sve obveze u 2011. godini moraju biti podmirene. Pravo na reprogramiranje imaju i obrtnici koji su prestali sa radom. Detaljnije upute za primjenu ovog Zakona mogu se dobiti u Poreznoj upravi (www.porezna-uprava.hr) ili Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije.

Natrag
scroll to top