POSLOVANJE OBRTNIKA UZ NOVE POREZNE PROPISE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Hrvatska obrtnička komora na svojoj je web stranici objavila promjene u poreznim propisima u poslovanju obrtnika. Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH donio je na svojoj 3. sjednici nekoliko novih poreznih propisa, koji se neposredno odnose na poslovanje obrtnika.

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost 23 posto zamjenjuje se stopom 25 posto, a stopa 23 potom zamjenjuje se stopom od 10 posto za jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te na bijeli šećer od trske i šećerne repe.

Propisuje se potpuno ograničenje odbitka pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

Propisuju se i izuzeci od navedenih odredbi kao i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kad se ta dobra kasnije isporučuju, a za njih pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez.

Također se propisuje ograničenje odbitka pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.

Propisuje se da se maksimalni iznos kazne za osobu koja je kod poreznog obveznika odgovorna za obavljanje određenih poslova poveća s dosadašnjih 10.000 kuna na 40.000 kuna odnosno s dosadašnjih 20.000 kuna na 50.000 kuna. Navedene odredbe stupaju na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Uz navedeno od 1. siječnja 2013. godine stupaju na snagu odredbe kojima se propisuje da će se snižena stopa 10 posto primjenjivati na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno posebnim propisima, te odredbe kojima se propisuje prag za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 230.000 kuna kao i iznos od 800.000 kuna za određivanje tromjesečnog obračunskog razdoblja.

Porez na dohodak

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak povećat će se osnovni mjesečni osobni odbitak s 1.800 kuna na 2.200 kuna, a osobni odbitak umirovljenika sa 3.200 kuna na 3.400 kuna.

Mijenjaju se i porezni razredi na način da će se:
- porezna stopa od 12 posto primijenit će se na poreznu osnovicu do 2.200 kuna mjesečno,
- porezna stopa od 25 posto na razliku porezne osnovice iznad 2.200 do 8.800 kuna mjesečno,
- porezna stopa od 40 posto na razliku porezne osnovice iznad 8.800 kuna mjesečno.

Uvodi se i nova kategorija oporezivog dohotka, a to su dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000 kuna godišnje, kao izvor dohotka od kapitala čiji bi se predujam oporezivao po stopi od 12 posto.

Također, Zakonom se usklađuju odredbe o dodatku na mirovinu koji je prema posebnim propisima postao sastavni dio mirovine od 1. siječnja 2012. te nastavno tome isti više nije oslobođen oporezivanja.

Propisuje se i uvjet za oporezivanje primitaka od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva zbog izmjena iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, koji s primjenom od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000 kuna, te se pored postojećih uvjeta dodaje i uvjet da su fizičke osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ako su, između ostalog, po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 35 posto iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.

Ovim se prijedlogom Zakona propisuje da poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvari primitak veći od 65 posto iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

Porez na dobit

Sva reinvestirana dobit koja se po okončanju obračuna unese u temeljni kapital oslobađa se plaćanja poreza na dobit.

Ta odredba stupa na snagu u 2013. godini.

Cilj ovih izmjena i dopuna važećeg Zakona je poticanje investicija koje će dovesti, između ostalog, i do povećanja zaposlenosti kao i do gospodarskog rasta, a zbog propisivanja mogućnosti smanjenja osnovice poreza na dobit ali isključivo u slučaju kada se ostvarena dobit poreznog razdoblja koristi za povećanje temeljnog kapitala društva na način i pod uvjetima iz Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst).

Zakonom se propisuju i odredbe o oporezivanju dividendi i udjela u dobiti koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama primjenom stope od 12 posto.

Međutim zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Direktiva Vijeća 90/435/EEZ, 2003/123/EZ i 2006/98/EZ, porez po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti u nekim slučajevima će se plaćati prema nižim stopama ili će određeni primatelji biti oslobođeni od plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobiti.

Obvezni doprinosi

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kao glavna mjera ističe se smanjenje opće stope doprinosa za zdravstvo s 15 posto na 13 posto.

Ova se mjera primjenjuje s ciljem izravnog povećanja konkurentnosti gospodarstva.

Navedena se izmjena počinje primjenjivati od 1. svibnja 2012.

Kao mjera poboljšanja naplate doprinosa uvodi se obvezan prijeboj dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa s potraživanjima koje obveznik doprinosa (dužnik) ima temeljem ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (primjena: 1. ožujak 2012.)

Natrag
scroll to top